ผลการเบิกจ่าย

งบการเงินปี 2557.pdf

งบการเงินปี 2558.pdf

งบการเงิน ปี 2559 .pdf

งบการเงิน ปี 2560.pdf

หมายเหตุ : ปี 2561 รอเอกสารงบการเงินที่ผ่านการตรวจและรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน