โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการน้อม ฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน ที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์

๒. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๒) เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น และ(๕) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุผู้ประกอบคุณงามความดีได้ไปจาริกแสวงบุญและเรียนรู้พระพุทธศาสนาจากประสบการณ์จริงในดินแดนพุทธภูมิสร้างความมั่นใจ ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนและประชาชน

๔. เพื่อเป็นรางวัลชีวิต และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธบริษัทผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและประกอบคุณงามความดีเพื่อแผ่นดิน


โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านศาสนา และพระสงฆ์ที่ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดยนำสู่ชุมชนต่างๆ

๒.เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๓.เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร่วมกับวัดและชุมชน เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่

๔.เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา


โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ เกิดความเข้าใจและได้รับการเสริมสร้างทักษะในการเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอ การเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ ในการอบรมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด

๕. เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อสร้างศาสนทายาท ในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมโดยสนับสนุน “ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร

๒.เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสงฆ์

๓เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พระภิกษุสามเณร ที่ทำคุณประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาและสังคมได้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น

๔เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นหลักในการดำรงชีวิตของประชาชน


โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. วัตถุประสงค์ทั่วไป

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ ๒) เพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

๓) เพื่อเพิ่มสมรรถนะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมของชุมชน

๔) เพื่อให้ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การอบรมด้วยประสบการณ์ตรง

๕) ทราบปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สนองความต้องการของชุมชน

๒. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังจากผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมแล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปบริหารจัดการศูนย์ฯ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ นำแนวทางวิธีการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สร้างกระบวนการเกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช๒.๒ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

๒. เพื่อมอบนโยบายการทำงานด้านการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาแก่พระสอนศีลธรรม


โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารกองทุน

ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ระบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้มารับบริการ