แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

1.โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล
เป้าหมาย
ส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล จำนวน ๒๗๐ รูป/คน แบ่ง เป็น ๒ ครั้งๆ ละ ๑๓๕ รูป/คน

2.โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนการเผยแผ่ทางศาสนา
เป้าหมาย
๑) การสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์ และหน่วยงานผู้ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ๒๐ กิจกรรม
๒) การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรมในโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๕๐ แห่ง

3.โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป้าหมาย
กิจกรรมอบรมพระธรรมวิทยากร จำนวน ๒๐๐ รูป โดยอบรมหลักสูตร ๕ วัน (สำหรับผู้เคยผ่านการอบรม)

4.โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป้าหมาย
ถวายทุนการศึกษาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษาอยู่ในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีหรือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๒๐๐ รูป

5.โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

เป้าหมาย
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๓,๘๖๐ รูป/คน ให้เป็นผู้บริหารศูนย์ฯที่มีความเข้าใจในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

6.โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑,๒๐๐ รูป/คน เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสู่ความเป็นวิถีพุทธด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

7.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ

เป้าหมาย

๑) จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ๑๒ ครั้ง
๒) พัฒนาเว็บไซด์ ๑ ระบบ

๓) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๓ ครั้ง
๔) ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวระดับปริญญาตรี ๑ อัตรา