ข้อมูลพระสงฆ์และศาสนิกชนที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ อินเดีย-เนปาล

ที่ปี รุ่น รูปชื่อ-ฉายาประเภท วัด/หน่วยงาน
125591พระครูสุธรรมวินิฐ
 หนองนา
225591พระเพชร อธิปญฺโญ
 วัดมิ่งเมือง
325591พระนพพร ญาณสมฺปนฺโน
ฆราวาสวัดไผ่ล้อม
425591พระวิษณุเทพ สํทฺธกาโร
 วัดวารีบรรพต
525591พระมหาวีระวงศ์ คมฺภีรฌาโน
 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
625591พระเมธานนท์ จิรวัทฺฒโน
 วัดหนองทราย
725591พระสมุห์สิทธิเดช สิทธิเตโช
 วัดสุวรรณรังษี
825591พระปลัดอาคม อคคธมฺโม
 วัดนิคมพัฒนาราม
925591พระครูวิมลชยาทร
 วัดราษฎร์ศรัทธาราม
1025591พระครูสมุห์อดิศร อนาลโย
 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
แสดงข้อมูล 1 - 10 รายการ. จากทั้งหมด 416 รายการ