คลังภาพ

 ชื่ออัลบั้ม
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ (อาคารที่ทำการแห่งใหม่ รัชดา)
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ (อาคารที่ทำการแห่งใหม่ รัชดา)
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ (อาคารที่ทำการแห่งใหม่ รัชดา)
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีเป้าหมายคือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน ๑,๒๐๐ รูป แบ่งเป็น ๔ ภาค ๆ ละ ๓๐๐ รูป สำหรับภาคกลาง ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ และมีพิธีเปิดโครงการฯ และการเสวนา “แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒
แสดงข้อมูล 1 - 10 รายการ. จากทั้งหมด 13 รายการ