ข่าวประกาศกองทุนฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล และรายชื่อผู้เดินทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล  และรายชื่อผู้เดินทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก.pdf

ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ปี 2561 รุ่น 1.docx

ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4ตำบล ปี 2561 รุ่น 2.docx

ข่าวอื่นๆ