ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1-3

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1-3

ร่าง TOR ครั้งที่ ๑

2016-11-09-15-41-22-01.pdf

11-11-59.pdf

ร่าง TOR ครั้งที่ ๒

2016-11-23-10-56-10-01(1).pdf

ร่าง TOR ครั้งที่ ๓

2016-11-29-16-23-12-01.pdf

ตารางราคากลาง .pdf

ประกาศ ประกวดราคา.pdf

ข่าวอื่นๆ