ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1-2

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1-2

ร่าง TOR ครั้งที่ ๑ - ๒

ร่าง TOR ครั้งที่ 1.pdf

ร่าง TOR ครั้งที่ 2 .pdf

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา 2561.pdf

ข่าวอื่นๆ