ข่าวประกาศกองทุนฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล และรายชื่อผู้เดินทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล  และรายชื่อผู้เดินทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก.pdf

รายชื่อพระสงฆ์ผูู้เดินทาง_รุ่น1 ปี 2562 .xlsx

รายชื่อฆราวาสผู้เดินทาง_รุ่น1 ปี 2562 .xlsx

ข่าวอื่นๆ