ข่าวประกาศกองทุนฯ การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ 2563 .pdf

1_แบบฟอร์มโครงการ_พระสงฆ์ และ หน่วยงาน.docx

ข่าวอื่นๆ