ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ชื่อเรื่อง
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. วัดยานนาวา ร่วมกับกรมการศาสนา เปิดโครงการ "พลังบวร ๗๐ ปีครองราชย์ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ ๘๔ สถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" โดยมี พระราชพรหมาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการฯ และมีกิจกรรม อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนาและคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด ณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานของหอหดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แสดงข้อมูล 1 - 9 รายการ. จากทั้งหมด 9 รายการ