Loading...

พีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม โดยได้ดำเนินการบูรณาการประสาน 

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ภายใต้การขับเคลื่อนพีระมิดคุณธรรม ๔ ด้าน


ด้านที่ ๑ บ้าน – วัด – โรงเรียน เกิดการผนึกพลังในการขับเคลื่อน “สังคมคุณธรรม”

ด้านที่ ๒ข้อปฏิบัติหลัก ๓ ประการ ในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรม ประกอบด้วยยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาสำหรับศาสนาพุทธให้รักษาศีล ๕น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ด้านที่ ๓ความมั่งคงของประเทศไทย ๓ สถาบันหลักที่สำคัญของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพลังที่ยั่งยืนของประเทศ

ด้านที่องค์ประกอบสังคมคุณธรรม คือ คนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรมหน่วยงานคุณธรรม และสังคมคุณธรรม