Loading...

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการน้อม ฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน ที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์

๒. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๒) เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น และ(๕) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุผู้ประกอบคุณงามความดีได้ไปจาริกแสวงบุญและเรียนรู้พระพุทธศาสนาจากประสบการณ์จริงในดินแดนพุทธภูมิสร้างความมั่นใจ ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนและประชาชน

๔. เพื่อเป็นรางวัลชีวิต และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธบริษัทผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและประกอบคุณงามความดีเพื่อแผ่นดิน

โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านศาสนา และพระสงฆ์ที่ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดยนำสู่ชุมชนต่างๆ

๒.เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๓.เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร่วมกับวัดและชุมชน เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่

๔.เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ เกิดความเข้าใจและได้รับการเสริมสร้างทักษะในการเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอ การเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ ในการอบรมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด

๕. เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา