พระมหาศุภวิชญ์ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาศุภวิชญ์ ปญฺญาวชิโร
เบอร์โทรศัพท์062 341 0288
วัด/หน่วยงานวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ที่อยู่ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0345/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559