ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
31พระมหาวรวุฒิ ญาณิสฺสโรวัดบางนาใน
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0033/2559094 414 3694
32พระมหาอรรถพล อตฺถวาทีวัดบางนาใน
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0035/2559093 883 5378
33พระมหาทนงศักดิ์ หิเตสีวัดบางนาใน
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0036/2559093 884 9918
34พระมหาตะวัน อาภากโรวัดบางนาใน
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0037/2559062 442 6387
35พระมหาธีรพงษ์ สุทธญาโณวัดบางนาใน
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0038/2559092 661 0539
36พระมหาธรรมรักษ์ ธมมฺรกฺขิโตวัดราชสิงขร
ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0039/2559094 265 2269
37พระมหาธนาภรณ์ ยสินฺธโรวัดราชสิงขร
ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0040/2559091 052 8787
38พระมหาปิยะ วิชฺชาปิโยวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0041/2559089 087 3682
39พระนิมิตร อธิมุตฺโตวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0042/2559099 497 3905
40พระวชิระ โรจนวํโสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0043/2559094 821 7330
แสดงข้อมูล 31 - 40 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ