ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
41พระครูสังฆรักฆ์ธวัชร์ สุทฺธิญาโณวัดถาวรรังษี
ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
0433/2559089 998 9234
42พระครูสังฆรักษ์นรเสฏฐ์ วรเสฏฺโฐวัดทินกรนิมิตร
ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0603/25590909099020
43พระครูสังฆรักษ์ประจวบ วุฑฺฒิจารีวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
0148/2559089 559 3808
44พระครูสังฆรักษ์ปรีชาวุฒิสาสน์ วุฑฺฒิโกวัดราชบูรณะ
ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
0317/2559087 849 7462
45พระครูสิริสุตาภิรัต ติกฺขญาโณวัดห้วยกาน
ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
0135/2559087 178 9262
46พระครูสุจิณเจติยานุการ สุทฺธาจาโรวัดพระธาตุผาเงา
ถนนเชียงแสน-เชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
0140/2559098 289 7788
47พระครูสุตสกลการ ฐิตมโนวัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่
ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
0206/2559080 181 6343
48พระครูสุทธิบุญญากร ผาสุกวาโสวัดเจริญพรต
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
0443/2559085 028 8392
49พระครูสุธรรมพัฒนาทร ครุธมฺโมวัดสามัคคีเจริญธรรม
ถนนประชารักษ์ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
0202/2559062 170 7006
50พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ ฐานธมฺโมวัดมณีโครต
ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
0495/2559089 940 9490
แสดงข้อมูล 41 - 50 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ