ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
51พระมหาวรวิทย์ วิชฺชาภินนฺโทวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0054/2559098 916 3754
52พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโนวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0055/2559-
53พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติวํโสวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0056/2559092 827 8466
54พระมหาอรัญ ฐิตจิตฺโตวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0057/2559092 395 2703
55พระมหาสุรเชษฐ์ สุจิตฺโตวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0058/2559089 082 3799
56พระมหายุทธนา ปญฺญาวชิโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0059/2559089 082 6453
57พระมหาอัครเดช อคฺคเตโชวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0060/2559084 344 7722
58พระมหาจิรพงษ์ จิรธมฺมปญฺโญวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0061/2559099 897 8124
59พระวิชาญ ฐานวีโรวัดอัมพวัน
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0062/2559062 203 8303
60พระวุฒินันท์ ปญฺญาสิริวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0063/2559086 010 2072
แสดงข้อมูล 51 - 60 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ