ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
51พระมหาภาณุเวช ธีรงฺกุโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0050/2559082 002 1458
52พระมหากฤตชย กนฺตาโภวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0051/2559083 922 4484
53พระมหาเฉลิมพันธ์ ญาณวรินฺโทวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0052/2559083 215 8774
54พระมหาภักดี จารุธมฺโมวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0053/2559083 359 3661
55พระมหาวรวิทย์ วิชฺชาภินนฺโทวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0054/2559098 916 3754
56พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโนวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0055/2559-
57พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติวํโสวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0056/2559092 827 8466
58พระมหาอรัญ ฐิตจิตฺโตวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0057/2559092 395 2703
59พระมหาสุรเชษฐ์ สุจิตฺโตวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0058/2559089 082 3799
60พระมหายุทธนา ปญฺญาวชิโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0059/2559089 082 6453
แสดงข้อมูล 51 - 60 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ