ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
51พระอภิสิทธิ์ โรจนญาโณวัดเทวราชกุญชร
ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0064/2559080 051 3708
52พระมหาชาติชาย อคฺคปญฺโญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ถนนไชยชุมพล ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
0115/2559080 059 3662
53พระปลัดธงไชย อภินนฺทญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0092/2559080 080 6219
54พระครูสุนทรธรรมพาที วรธมฺวาทีวัดนิมมานนรดี
ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯมหานคร 10160
0005/2559080 084 0089
55พระครูสุตสกลการ ฐิตมโนวัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่
ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
0206/2559080 181 6343
56พระบุญพา กตปุญฺโญ วัดคูเมือง
ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
0451/2559080 190 5606
57พระมหาสมบัติ ธีราลงฺกาโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0012/2559080 264 7826
58พระมหาราวิน ตุฎฺฐจิตฺโตวัดละหาร
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
0118/2559080 265 3009
59พระมหาปฐมพงษ์ ปญฺญาวโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 ตำบลสี่พระยา อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
0287/2559080 280 5619
60พระภูมิพัฒน์ ฉนฺทเมธีวัดสังข์กระจาย
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
0067/2559080 296 5688
แสดงข้อมูล 51 - 60 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ