ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
51พระอรรถวิทย์ เมธาภรโณวัดตะพานหิน
ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
0138/2559092 040 3231
52พระมหายุทธพล ญาณวิมโลวัดตะพานหิน
ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
0142/2559098 198 0069
53พระพรเทพ ฐานุตฺตโรวัดตันทาราม
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
0575/25590994871112
54พระมหาศุภฤกษ์ สุภทฺทจารีวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
0143/2559084 491 1787
55พระมหาสุวิมล สุทฺธิเวทีวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
0144/2559093 039 9159
56พระอธิการแดง ฐานวโรวัดตูมคำ
ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
0272/2559087 423 3202
57พระศักดิ์ดา อคฺคปญฺโญวัดต่างตา
ตำบลหนองจะบก อำเถอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
0293/2559081 186 4164
58พระเกรียงศักดิ์ ฐิติสมฺปญฺโณวัดต่างตา
ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
0442/2559089 280 9578
59พระมหาศุภวิชญ์ ปญฺญาวชิโรวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
0345/2559062 341 0288
60พระวิทยา จนฺทสาโรวัดถาวรรังษี
ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
0435/2559093 342 1030
แสดงข้อมูล 51 - 60 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ