ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
61พระอภิสิทธิ์ โรจนญาโณวัดเทวราชกุญชร
ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0064/2559080 051 3708
62พระมหาอดุลย์ เขมปญฺโญวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0065/2559092 774 0674
63พระภูมิพัฒน์ ฉนฺทเมธีวัดสังข์กระจาย
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
0067/2559080 296 5688
64พระอ๋อน ถาวโรวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0068/2559087 868 9939
65พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโลวัดเทพลีลา
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
0069/2559086 557 6009
66พระมหาวัชระชัย วชิรญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0070/2559062 603 6299
67พระมหาสันติสุข สุขวฑฺฒโนวัดสีกัน(พุทธสยาม)
ถนนดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10400
0071/2559094 986 5921
68พระมหามิตรชัย ขนฺติโสภโณวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0072/2559085 218 3269
69พระพชรพล พชรเมธีวัดอัมพวัน
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0073/2559098 503 6401
70พระมหาปิยะนัฐ ปิยรตโนวัดใหม่ทองเสน
ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0074/2559098 262 8614
แสดงข้อมูล 61 - 70 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ