ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
1พระกรทิพย์ อกิญฺจโนวัดเสิงสาง
ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
0445/2559083 368 1381
2พระกฤตกร กิตฺติสาโรวัดสันป่าลาน
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
0132/2559083 876 1924
3พระกฤษฎา พุทฺธญาโณวัดผาสุการาม
ถนนเทศบาล 6 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
0172/2559081 976 2528
4พระกฤษณพงษ์ เตชธมฺโมวัดชากลูกหญ้า
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
0422/2559098 505 4301
5พระกฤษศักดา ชยาภินนฺโทวัดป่าดำรงพุทธธรรม
ถนนเขาพระวิหาร ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
0332/2559090 942 1599
6พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโสสำนักสงฆ์ศรีตะเคียงมงคล
ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
0351/2559088 266 5867
7พระกิตติภูมิ กนฺตสีโลวัดเนินพระ
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
0578/25590929708331
8พระกิตติราช กิตฺติพโล วัดใหม่ไทยเจริญ
ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
0410/2559095-1036950
9พระกิตติศักดิ์ ญาณเมธีวัดมรรคสำราญ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
0432/2559087 096 1154
10พระกิตติศักดิ์ หิตกฺกโรวัดสามบ่อ
ถนนนครศรี-สงขลา ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
0387/2559098 719 2571
แสดงข้อมูล 1 - 10 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ