ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
1พระศุภชัย ปญฺญาปสุโตดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
0328/2559089 669 0917
2พระเติมศักดิ์ กิตฺติธโร วังตามัว
ตำบลวัดบ้านโชคอำนวย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
0414/2559092 914 5514
3พระเอกลักษณ์ ปุณฺณวุฑฺโฒวัดกงไกรลาศ
ถนนนรานุกูลกิจ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
0139/2559080 508 8310
4พระพฤษภา สิริวฑฺฒโกวัดกัทลีพนาราม
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
0364/2559099 005 8531
5พระณรงค์ฤทธิ์ วริทฺธิทีโปวัดกุญชรนิมิต
ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
0337/2559084 687 9257
6พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโตวัดกู้
ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0108/2559089 679 9236
7พระอนุชา ปญฺญาสิริวัดขนาน
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
0218/2559091 647 0064
8พระชวาลา อินฺทวณฺโณวัดขนาน
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมาราช 80240
0390/2559062 060 7035
9พระอาษา ปญฺญาธโรวัดขนาน
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมาราช 80240
0391/2559090 228 6452
10พระวิโรจน์ วิโรจโนวัดคงคาวดี
ตำบลกระหรอ อำเภอนบพิดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
0408/2559083 032 2204
แสดงข้อมูล 1 - 10 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ