คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารทุนหมุนเวียน

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา


  • คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารทุนหมุนเวียน


  • ประวัติคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประธานกรรมการ (อธิบดีกรมการศาสนา)

กรรมการ (รองอธิบดีกรมการศาสนา)

กรรมการ (พระราชวรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ (นายปัญญา สละทองตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ (ผู้แทนสำนักงบประมาณ)

กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

กรรมการ (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

กรรมการ (ผู้แทนกรมบัญชีกลาง)

กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)