เกี่ยวกับเรา


กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งจัดขึ้นในกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อทำหน้าที่รักษาสืบทอดศาสนธรรมและทำนุบำรุงดูแลศาสนาวัตถุ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย เพื่อนำความสุขสงบร่มเย็นมาสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยประสบวิกฤตด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนื่องจากพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทมีจำนวนลดน้อยลงเป็นลำดับ รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

๒. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น

๓. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน

๔. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่ พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

๕. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒.ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน