แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล
เป้าหมาย
ส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล จำนวน ๒๗๐ รูป/คน แบ่ง เป็น ๒ ครั้งๆ ละ ๑๓๕ รูป/คน

๒.โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนการเผยแผ่ทางศาสนา
เป้าหมาย
การสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์ และหน่วยงานผู้ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ๒๐ กิจกรรม

๓.โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป้าหมาย
กิจกรรมอบรมพระธรรมวิทยากร จำนวน ๒๐๐ รูป โดยอบรมหลักสูตร ๕ วัน

๔.โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑,๒๐๐ รูป/คน เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสู่ความเป็นวิถีพุทธด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

๖.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ

เป้าหมาย

๑) จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ๑๒ ครั้ง

๒) พัฒนาเว็บไซด์ ๑ ระบบ

๓) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๓ ครั้ง

๔) ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ ระดับปริญญาตรี ๑ อัตรา