พุทธคยา

พุทธคยา ตั้งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เดิมที่เป็นบริเวณหมู่บ้านอุรุเวลาซึ่งปัจจุบันได้เพี้ยนมาเป็นอุเรล อยู่ห่างจากสถานีรถไฟเมืองคยา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถไฟจากปัตนะถึงคยา ระยะทาง ๑๑๐ กิโลเมตร ถ้าเป็นทางรถยนต์ก็ประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร โดยผ่านเมืองราชคฤห์

พุทธคยา ถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ เป็นเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว สถานที่นี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของการจาริกแสวงบุญจากผู้มีศรัทธาทั่วโลกและจัดเป็นสังเวชนียสถาน ๒ ใน ๔ แห่ง คือสถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ธรรม สถานที่ประกาศธรรมครั้งแรก และสถานที่ดับขันธปรินิพพานของ พระพุทธเจ้า

พุทธคยา เป็นสถานที่ที่มีสิ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ ได้แก่ ๑.ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๒.พระเจดีย์มหาโพธิ์ ๓.พระแท่นวัชรอาสน์ ๔.สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาสัตว์โลกดุจดอกบัว ๔ เหล่า ๕.สถานที่ที่มารทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ๖.สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข ๗.ภูเขาดงคะสิริ ๘.เขาพรหมโยนี (คยาสีสะประเทศ)