Loading...

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง
กองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยปัจจุบันถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ

   ๒. สนองงานด้านศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี

   ๓. ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

   ๔. สืบสาน รักษา สืบทอดงานศาสนพิธี และวัฒนธรรมประเพณี

   ๕. อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้านศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม

   ๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา

     จากยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนฯ ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา

     ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา

     ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ

     ๒. สนองงานด้านศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี

     ๓. ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

     ๔. สืบสาน รักษา สืบทอดงานศาสนพิธี และวัฒนธรรมประเพณี

     ๕. อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้านศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา

     จากยุทธศาสตร์กรมการศาสนา กองทุนฯ ได้ดำเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
     ของกรมการศาสนายุทธศาสตร์ที่ ๕ อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้านศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
     ในสังคม พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา

     วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

     ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

     ๒. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น

     ๓. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน

     ๔. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่ พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

     ๕. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

     วิสัยทัศน์

     ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     พันธกิจ

     ๑.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

     ๒.ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน

     การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล