Loading...

เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมากองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง
กองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยปัจจุบันถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม

๑. เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการสืบสารสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก

๔. ปลูกจิสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก

๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม

๖. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ

จากยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนฯ ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ

๒. สนองงานด้านศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี

๓. ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

๔. สืบสาน รักษา สืบทอดงานศาสนพิธี และวัฒนธรรมประเพณี

๕. อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้านศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม

๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา

จากยุทธศาสตร์กรมการศาสนา กองทุนฯ ได้ดำเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมการศาสนายุทธศาสตร์ที่ ๕ อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้านศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

๒. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น

๓. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน

๔. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่ พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

๕. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒.ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน

การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

ความเป็นมา

บันทึกข้อตกลง