Loading...

เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่


บทความดีเด่นของพระภิกษุที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. เรื่อง การบูรณาการสร้างสรรค์ปันสุขสานฝันสู่สันติภาพเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชน.pdf

๒. เรื่อง ศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท.pdf

๓. เรื่อง การแสวงหาความรู้และการเข้าถึงความรู้ตามหลักพุทธปรัชญา.pdf

๔. เรื่อง การเผยแผ่ธรรมผ่านกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน.pdf

๕. เรื่อง บทบาทพุทธศาสนากับรัฐ จุดยืนบนความขัดแย้งด้านความคิด.pdf

๖. เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ต่างแดน.pdf

๗. เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน.pdf

๘. เรื่อง เยาวชนรู้ศีลธรรม สัญจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.pdf

๙. เรื่อง เหตุผลในความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธปรัชญาเถรวาท.pdf

๑๐. เรื่อง การพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดตะพานหิน.pdf

๑๑. เรื่อง สร้างพลัง ปลุกเร้าอุดมการณ์สามเณรใจสิงห์สู่สังคม.pdf

๑๒. เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกตามกลุ่มเป้าหมาย.pdf

๑๓. เรื่อง พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมชุมชน (หมู่บ้านรักษาศีล ๕).pdf

๑๔. เรื่อง โครงการทำความดีถวายในหลวง.pdf

๑๕. เรื่อง ความสอดคล้องระหว่างศาสนากับการดำเนินชีวิต.pdf

๑๖. เรื่อง การเผยแผ่ธรรมะยุคใหม่ผ่านเทคโนโลยี.pdf

๑๗. เรื่อง พลังบวรเสริมสร้างความสงบสุขอย่างเข้มแข็งของสังคมไทย.pdf

๑๘. เรื่อง ชุมชุนคุณธรรม พลังบวร วัดอัมพวัน.pdf

๑๙. เรื่อง คุณค่าแห่งสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล.pdf

๒๐. เรื่อง การนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน.pdf