Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ (อาคารที่ทำการแห่งใหม่ รัชดา)

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ (อาคารที่ทำการแห่งใหม่ รัชดา)

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน 4 ตำบล

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 จำนวน 45 รูป