Loading...

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

<< แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี >>

๑. คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
.แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 
    
และแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
. แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวฉบับปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

. แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร  ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔