Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคกลาง)

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. วัดยานนาวา ร่วมกับกรมการศาสนา เปิดโครงการ "พลังบวร ๗๐ ปีครองราชย์ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ ๘๔ สถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" โดยมี พระราชพรหมาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการฯ และมีกิจกรรม อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนาและคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิดณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานของหอหดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล https://www.dra.go.th/th/cmsdetail-11-12-1-6036.html