Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ คลังข้อมูลรูปภาพ

กิจกรรมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ ณ ห้องแกลอลรี ๕ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะสื่อที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ได้มีการนำสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบทำให้สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยสื่อที่เผยแพร่สู่สังคมนั้มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายในหลากหลายช่องทางอีกด้วย หากเด็กและเยาวชนได้รับสื่อหรือมีการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม รวมทั้งยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การยอมรับในค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงามได้ ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการขยายพื้นที่ความดี ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ๑. ประเภทคลิปไวรัล (Viral Clip) ความยาว ๑-๓ นาที แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SJ Production เรื่อง “เมนูของแม่” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนตะพานหิน เรื่อง “เรื่องดีๆ ของผม” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Farmer เรื่อง “ความดีที่มองไม่เห็น” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม L.PRODUCTION เรื่อง “เลือกระหว่าง” และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม YOLO - ใช้ชีวิตให้คุ้ม เรื่อง “Good to do - สิ่งที่รัก” ๒) ระดับนิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมก้าวหน้า CMU เรื่อง “หัวใจดวงนี้ เพื่อน้องช้าง” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเก็บขยะเปลี่ยนโลก! เรื่อง “เก็บขยะเปลี่ยนโลก!” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม MT banana เรื่อง “พร้อมบวก” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม GFTEAR เรื่อง “น้อยหรือเยอะทำเถอะ” และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมแท่งทอง เรื่อง “Hello…Hero” ๓) ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ก.กวางปาแอ่ว เรื่อง “ผลิตภัณฑ์บ้านเฮา” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม SPDML.001 เรื่อง “Kru_man” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมพื้นที่ความสุข เรื่อง “ดีที่ได้ทำ (ช่วยแมว)” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมขนุนลูกที่สุก เรื่อง “ให้ 1 ได้ถึง 3” และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อย โนนสวัสดิ์ เรื่อง “ดีที่ได้ทำ (กิจกรรมดีๆ)” ๒. ประเภทภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น (Short Film/Short Documentary) ความยาว ๓-๕ นาที รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hometown Thungsong เรื่อง “ดีสะพัด” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมนายธัญนพ ตระกูลโชคดี เรื่อง “ต้นกล้าในป่าลึก” และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมกลุ่มสมอง เรื่อง “ไดโนเสาร์ที่มี 3 ขา”

จำนวนผู้เข้าชม : 338

กลับหน้าแรก