Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ คลังข้อมูลรูปภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จำนวนผู้เข้าชม : 215

กลับหน้าแรก