Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ คลังข้อมูลรูปภาพ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล

อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศ อินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากรมการศาสนา นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom

จำนวนผู้เข้าชม : 117

กลับหน้าแรก