Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ คลังข้อมูลรูปภาพ

การประชุมเปิดตรวจ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเปิดตรวจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม : 91

กลับหน้าแรก
ชุดภาพที่เกี่ยวข้อง