Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ คลังข้อมูลรูปภาพ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพระสงฆ์และผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพระสงฆ์และผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสักนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพระสงฆ์และผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม : 95

กลับหน้าแรก