Loading...

ข่าวประกาศกองทุนฯ ข่าวประกาศกองทุนฯ

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

จำนวนผู้เข้าชม : 269

กลับหน้าแรก