Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระธรรมวิทยากร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปเลขประจำตัวประชาชนชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
13719900326049พระมหาวีรพลวีรญาโณ0001/2558ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
23470100554980พระมหาอดิศักดิ์อภิปญฺโญ0002/2558ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120วัดบรมสถลกรุงเทพมหานคร
33440500478075พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี0003/2558ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
43510100689501พระฉัตรชัยกตปุญฺโญ0013/2558ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ 501900899997249วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลเชียงใหม่
51451000175051พระมหาปรีดาโพธิสิริ0001/2559ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 089 073 0958วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานคร
60000000000000พระครูปลัดบัณฑิตอินฺทเมธี0003/2559ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600087 812 4190วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานคร
71361300082114พระมหาพลกฤษณ์ฐิตเมธี0004/2559ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700082 488 7634วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานคร
85770700018748พระครูสุนทรธรรมพาทีวรธมฺวาที0005/2559ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯมหานคร 10160080 084 0089วัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานคร
91310700060150พระมหาพิษณุรตนโสภโณ0006/2559ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120092 827 8221วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร
103461100041754พระมหาชิตชิตญาโณ0009/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120089 479 1599วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
111461100084601พระมหาประสงค์ปุญฺณสิริญาโณ0010/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120092 481 0361วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
121329900039713พระจรัสพงษ์กวิสฺสรญาโณ0011/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120087 993 6377วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
134450600001861พระมหาสมบัติธีราลงฺกาโร0012/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500080 264 7826วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
141500300083746พระมหาสุรชัยญาณวีรปญฺโญ0013/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500084 900 3619วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
156500972135256พระมหารอด ตีรณปญฺโญ0014/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500085 677 8634วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
161259700075903พระมหานิตนาคริสฺสโร0015/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500090 909 8646วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
171101800032878พระมหาอโณทัยวชิรญาโณ0016/2559ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110083 334 4194วัดมหาสอนลพบุรี
181470100161001พระมหาบุญส่งปุญฺญวํโส0017/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500092 707 9370วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
191620500113923พระมหาวันเฉลิมปภสฺสโร0018/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500089 525 2066วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
201310100065339พระมหาวุฒินันท์กิตฺติวุฑฺโฒ0019/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500089 887 8313วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร