Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 181 ถึง 200 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
181พระครูเกษมบุญญาทรเขมธโร0188/2559ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220086 230 1158วัดศรีสุรินป่ายางร้อยเอ็ด
182พระสมพรสุเมธโส0189/2559ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110098 653 3098วัดหนองไทรบุรีรัมย์
183พระอมรเศรษฐเสฏฺฐมโน0190/2559ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110084 919 9524วัดจอมปราสาทบุรีรัมย์
184พระพัชรพลปญฺญาธโร0191/2559ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32140099 558 0461วัดจำปาสุรินทร์
185พระส่องแสงนาถกโร0192/2559ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150080 012 5169วัดอัมพวันมุกดาหาร
186พระมหาจิรวัดมาร์จารุธฺมโม0193/2559ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จัหวัดหนองบัวลำภู 39000087 069 6070 วัดสามัคคีรามหนองบัวลำภู
187พระครูปริยัติจันทประโชติจนฺทปธฺโธโต0194/2559อำเภอนาคำไฮ-บ้านผือ ตำบลกุดดินจิ่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350081 369 6615วัดสว่างวนารามหนองบัวลำภู
188พระมหาณัฐพงศ์ชยวุทฺโฒ0195/2559ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000091 698 3832วัดมณีวนารามอุบลราชธานี
189พระวีระวัฒน์กตปุญโญ0196/2559ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140094 231 9796วัดโคกสะอาดสุรินทร์
190พระทองอินทร์ติกฺรวีโร0197/2559ตำบลตุมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110093 052 6989วัดมหาธาตุเจดีย์อุดรธานี
191พระจักรพลสิริธโร0198/2559ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000087 858 0176วัดศรีสุทธาวาสเลย
192พระครูปริยัติธรรมวัตรกนฺตวีโร0199/2559ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280081 053 1544วัดบ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
193พระเด่นชัยปภสฺสโร0200/2559ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130088 550 9241วัดศรีอุดมวงศ์เลย
194พระธงชัยสุนฺทราจาโร0201/2559ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220083 759 6096วัดป่าโคกสะอาดคงคารามนครราชสีมา
195พระครูสุธรรมพัฒนาทรครุธมฺโม0202/2559ถนนประชารักษ์ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270062 170 7006วัดสามัคคีเจริญธรรมหนองบัวลำภู
196พระมหาโกมลคุณาถโร0203/2559ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140088 734 5806วัดชัยศรีขอนแก่น
197พระกิติศักดิ์สามตฺถิโก0204/2559ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000081 453 4224วัดศาลาลอยพระอารามหลวงสุรินทร์
198พระครูโสภณมหิทธิธรรมมหิทฺธิโถ0205/2559ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000089 531 6727วัดหนองใหญ่ระยอง
199พระครูสุตสกลการฐิตมโน0206/2559ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230080 181 6343วัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่สกลนคร
200พระกิติศักดิ์จกฺกวโร0207/2559ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160062 518 4983วัดนาเจริญอุบลราชธานี