Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 21 ถึง 40 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
21พระมหาชนะชัยปชยาภิภู0020/2559ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700085 366 9617วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานคร
22พระมหาพัฒนาณฏฐวิริโย0021/2559ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700088 042 4915วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานคร
23พระสมรักษ์ปภสฺสรเมธี0022/2559ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700090 190 7978วัดสุวรรณารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
24พระณรงค์ชัยชยาสุโภ0023/2559ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700084 406 9059วัดสุวรรณารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
25พระมหามนตรีกพฺยาธิปติ0024/2559ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300092 883 6960วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานคร
26พระมหาวิมลวิมโล0025/2559ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300095 593 3123วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานคร
27พระสาริกาฐิตธมฺโม0026/2559ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300083 289 5925วัดอัมพวันกรุงเทพมหานคร
28พระมหาวสันต์อุชุจาโร0027/2559ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 21000089 749 6102วัดเทพธิดารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
29พระดำรงค์อภิชาโน0028/2559ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300090 341 3364วัดอัมพวันกรุงเทพมหานคร
30พระมหาชัยทัตชยทตเสวี0029/2559ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700097 308 6415วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานคร
31พระมหากฤตวิทย์กตวิชฺโช0030/2559ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700089 678 3587วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานคร
32พระมหาพลาวัฒน์เตชปญฺโญ0031/2559ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120083 301 0134วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร
33พระมหาอัศวินขนฺตยาลงฺกาโร0032/2559ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120092 556 3763วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร
34พระมหาพิชิตชัยสนฺตมโน0033/2559ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260095 417 0276วัดบางนาในกรุงเทพมหานคร
35พระมหาวรวุฒิญาณิสฺสโร0033/2559ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260094 414 3694วัดบางนาในกรุงเทพมหานคร
36พระมหาอรรถพลอตฺถวาที0035/2559ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260093 883 5378วัดบางนาในกรุงเทพมหานคร
37พระมหาทนงศักดิ์หิเตสี0036/2559ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260093 884 9918วัดบางนาในกรุงเทพมหานคร
38พระมหาตะวันอาภากโร0037/2559ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260062 442 6387วัดบางนาในกรุงเทพมหานคร
39พระมหาธีรพงษ์สุทธญาโณ0038/2559ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260092 661 0539วัดบางนาในกรุงเทพมหานคร
40พระมหาธรรมรักษ์ธมมฺรกฺขิโต0039/2559ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120094 265 2269วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร