Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 41 ถึง 60 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
41พระมหาธนาภรณ์ยสินฺธโร0040/2559ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120091 052 8787วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร
42พระมหาปิยะวิชฺชาปิโย0041/2559ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700089 087 3682วัดสุวรรณารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
43พระนิมิตรอธิมุตฺโต0042/2559ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700099 497 3905วัดสุวรรณารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
44พระวชิระโรจนวํโส0043/2559ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700094 821 7330วัดสุวรรณารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
45พระมหาภานุมาศภานุรํสี0044/2559ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260083 322 2757วัดบุญรอดธรรมารามกรุงเทพมหานคร
46พระสมุห์ณัฐิวุฒิปภากโร0045/2559ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300090 424 7672วัดอัมพวันกรุงเทพมหานคร
47พระประจักร์ปริปุณฺโณ0046/2559ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700093 030 8824วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานคร
48พระมหาเอกสิทธิ์วชิรปญฺโญ0047/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500089 532 1188วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
49พระมหาศุภโชคธีรปญฺโญ0048/2559ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500094 662 9599วัดสวนพลูกรุงเทพมหานคร
50พระมหานพดลวิสุทฺธิญาโณ0049/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500089 216 0887วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
51พระมหาภาณุเวชธีรงฺกุโร0050/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500082 002 1458วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
52พระมหากฤตชยกนฺตาโภ0051/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500083 922 4484วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
53พระมหาเฉลิมพันธ์ญาณวรินฺโท0052/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500083 215 8774วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
54พระมหาภักดีจารุธมฺโม0053/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500083 359 3661วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
55พระมหาวรวิทย์วิชฺชาภินนฺโท0054/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500098 916 3754วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
56พระมหาสุขสันติ์สุขวฑฺฒโน0055/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500-วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
57พระมหากิตติพงษ์กิตฺติวํโส0056/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500092 827 8466วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
58พระมหาอรัญฐิตจิตฺโต0057/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500092 395 2703วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
59พระมหาสุรเชษฐ์สุจิตฺโต0058/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500089 082 3799วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
60พระมหายุทธนาปญฺญาวชิโร0059/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500089 082 6453วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร