Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 61 ถึง 80 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
61พระมหาอัครเดชอคฺคเตโช0060/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500084 344 7722วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
62พระมหาจิรพงษ์จิรธมฺมปญฺโญ0061/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500099 897 8124วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
63พระวิชาญฐานวีโร0062/2559ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300062 203 8303วัดอัมพวันกรุงเทพมหานคร
64พระวุฒินันท์ปญฺญาสิริ0063/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120086 010 2072วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
65พระอภิสิทธิ์โรจนญาโณ0064/2559ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300080 051 3708วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานคร
66พระมหาอดุลย์เขมปญฺโญ0065/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120092 774 0674วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
67พระภูมิพัฒน์ฉนฺทเมธี0067/2559ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600080 296 5688วัดสังข์กระจายกรุงเทพมหานคร
68พระอ๋อนถาวโร0068/2559ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700087 868 9939วัดสุวรรณารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
69พระมหาเด่นศักดิ์สุขุมาโล0069/2559ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240086 557 6009วัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร
70พระมหาวัชระชัยวชิรญาโณ0070/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120062 603 6299วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
71พระมหาสันติสุขสุขวฑฺฒโน0071/2559ถนนดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10400094 986 5921วัดสีกัน(พุทธสยาม)กรุงเทพมหานคร
72พระมหามิตรชัยขนฺติโสภโณ0072/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500085 218 3269วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
73พระพชรพลพชรเมธี0073/2559ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300098 503 6401วัดอัมพวันกรุงเทพมหานคร
74พระมหาปิยะนัฐปิยรตโน0074/2559ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300098 262 8614วัดใหม่ทองเสนกรุงเทพมหานคร
75พระจักรกฤษณ์ฐานงฺกโร0075/2559ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700089 788 2443วัดสุวรรณารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
76พระใบฎีกาจตุพลกามฉินฺโท0077/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120086 545 1148วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
77พระมหาอมรเทพกิตฺติญาโณ0078/2559ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100087 070 0042วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร
78พระศราวุธวรวฑฺฒโน0080/2559ถนนพระราม 6 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400087 555 4937วัดพระยายังกรุงเทพมหานคร
79พระสมพรปสนฺโน0081/2559ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210084 320 3962วัดพรหมรังษีกรุงเทพมหานคร
80พระทัศน์กิจฺจทสฺสโน0082/2559ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500081 567 0405วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร