Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 101 ถึง 120 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
101พระครูสุวรรณกิจสุนทรฐิตสีโล0104/2559ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150089 513 0295วัดทองเลื่อนอ่างทอง
102พระพิสิทธิ์สุทธิปภาโส0105/2559ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150080 827 0564วัดมาบตาพุดระยอง
103พระประการกตปุญฺโญ0106/2559ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160081 062 7599วัดสิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม
104พระปลัดบุญเจิดสุจิตฺโต0108/2559ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120089 679 9236วัดกู้นนทบุรี
105พระมหาสุธนสุธโน0109/2559ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000089 564 5116วัดทางหลวงนนทบุรี
106พระพงศ์พิชาพุทธิญาณภทฺโท0110/2559ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130097 926 7269วัดจันทร์นนทบุรี
107พระมงคลปิยปุตฺโต0112/2559ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000098 968 6012วัดป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
108พระสมชายนนฺทิโก0113/2559อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210092 876 8659วัดเกศแก้วสระแก้ว
109พระมหาธันวาฐิตเมโธ0114/2559ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130062 385 0304วัดม่วงชุมสิงห์บุรี
110พระมหาชาติชายอคฺคปญฺโญ0115/2559ถนนไชยชุมพล ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000080 059 3662วัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
111พระบุญจันทร์คุตฺตจิตฺโต0116/2559ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160087 082 9121วัดสิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม
112พระนพพรญาณสมฺปนฺโน0117/2559ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150085 726 5329วัดไผ่ล้อมชัยนาท
113พระมหาราวินตุฎฺฐจิตฺโต0118/2559ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110080 265 3009วัดละหารนนทบุรี
114พระศุภกฤษอิสฺสริญาโณ0119/2559ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120088 565 2228วัดหงษ์ทองนนทบุรี
115พระมหาศุภกิจสุภกิจฺโจ0120/2559ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120096 312 8287วัดชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
116พระจรัญญาณโสภโณ0121/2559ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160-วัดสิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม
117พระมหาเดี่ยวสิงห์สุทฺธิจิตฺโต0122/2559ถนนอนุกูล ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110085 650 1827วัดทุ่งแฝกปราจีนบุรี
118พระวัชรพลสิรินธโร0123/2559ถนนอนุกูล ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110096 432 7059วัดทุ่งแฝกปราจีนบุรี
119พระนิรุธอาภาธโร0124/2559ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140098 498 4039วัดสุทธิธรรม(คลองรั้ง)ปราจีนบุรี
120พระรามจันทระประสาทสมคฺคาราโม0125/2559ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160091 775 4508วัดสิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม