Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 121 ถึง 140 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
121พระครูวิบูลสรภัญพุทฺธชาโต0126/2559ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130083 043 2931วัดสูงเม่นแพร่
122พระทินกรอาภาธโร0127/2559ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130081 472 4556วัดสูงเม่นแพร่
123พระมหาบุญชัยปภสฺสรเมธี0128/2559ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200087 146 5392วัดสวนดอกเชียงใหม่
124พระมหาธณัชพงศ์สุพฺรหฺมปญฺโญ0129/2559ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200083 204 4255วัดสวนดอกเชียงใหม่
125พระวัชระพงษ์พุทฺธญาโณ0131/2559ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140084 935 9954วัดทุ่งฮั้วลำปาง
126พระกฤตกรกิตฺติสาโร0132/2559ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120083 876 1924วัดสันป่าลานตาก
127พระสิทธิชัยขนฺติจิตฺโต0133/2559ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120088 226 5884วัดสันป่าลานตาก
128พระใบฎีกาเดชเตชสีโล0134/2559ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110083 165 7399วัดดอนมูลตาก
129พระครูสิริสุตาภิรัตติกฺขญาโณ0135/2559ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130087 178 9262วัดห้วยกานลำพูน
130พระมหาคนองธมฺมกาโม0136/2559ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000-วัดพรหมจริยาวาสนครสวรรค์
131พระทศกรอุชุจาโร0137/2559ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260086 203 0585วัดหนองตะโกนครสวรรค์
132พระอรรถวิทย์เมธาภรโณ0138/2559ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110092 040 3231วัดตะพานหินพิจิตร
133พระเอกลักษณ์ปุณฺณวุฑฺโฒ0139/2559ถนนนรานุกูลกิจ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170080 508 8310วัดกงไกรลาศสุโขทัย
134พระครูสุจิณเจติยานุการสุทฺธาจาโร0140/2559ถนนเชียงแสน-เชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150098 289 7788วัดพระธาตุผาเงาเชียงราย
135พระมหาชัยวัฒน์จตฺตมโล0141/2559ถนนโกสีย์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000084 777 1131วัดไทรเหนือนครสวรรค์
136พระมหายุทธพลญาณวิมโล0142/2559ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110098 198 0069วัดตะพานหินพิจิตร
137พระมหาศุภฤกษ์สุภทฺทจารี0143/2559ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190084 491 1787วัดตากฟ้า พระอารามหลวงนครสวรรค์
138พระมหาสุวิมลสุทฺธิเวที0144/2559ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190093 039 9159วัดตากฟ้า พระอารามหลวงนครสวรรค์
139พระชยพลชยสุทฺโธ0145/2559ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140088 177 3075วัดวาปีรัตนารามนครสวรรค์
140พระวรวุฒิวรวุฑฺฒิเมธี0146/2559ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000088 807 0843วัดสุวรรณารามแพร่