Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 141 ถึง 160 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
141พระมหาสายชลสุปภาโส0147/2559ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150089 906 5404วัดมงคลทับคล้อพิจิตร
142พระครูสังฆรักษ์ประจวบวุฑฺฒิจารี0148/2559ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220089 559 3808วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
143พระมหาวิทยาวชิรญาโณ0149/2559ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150088 277 3320วัดมงคลทับคล้อพิจิตร
144พระมหาวรพลวรพโล0150/2559ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000085 606 9468วัดท่าหลวงพิจิตร
145พระมหาอาคมอานนฺโท0151/2559ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000089 704 8003วัดท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
146พระฉัตรเพชรฉนฺทสุทฺโธ0152/2559ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110086 930 5649วัดพนมยอพิจิตร
147พระอธิการพยนต์ฐิตปุญโญ0153/2559ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190084 382 4736วัดท่าพุดซาพิจิตร
148พระครูมงคลปัญญากรปญฺญาวุฑโฒ0154/2559ถนนคุณพระ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000087 982 6879วัดสุวรรณมงคลตราด
149พระนาวินอนาวิโล0155/2559ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190095 697 5159วัดหนองหัวปลวกพิจิตร
150พระปวรวัฒน์ฐานิสฺสโร0156/2559ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130061 326 8048วัดวังพร้าวพิจิตร
151พระสิริเวศย์มุทุจิตฺโต0157/2559ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110086 987 8866วัดพฤกษะวันโชติการามพิจิตร
152พระสุริยาสุนฺทรปุตฺโต0158/2559ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110085 054 1991วัดหาดแตงโมพิจิตร
153พระสุวัฒน์ปญฺญาวฑฺฒโก0159/2559ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110061 310 2355วัดหนองพยอมพิจิตร
154พระมหาฉัตรชัยโชติวโร0160/2559ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130097 987 2562วัดบ้านตาลพิจิตร
155พระนพดลเขมจาโร0161/2559ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110-วัดพฤกษะวันโชติการามพิจิตร
156พระพรศักดิ์สตฺติรตโน0163/2559ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000089 634 5468วัดศรีบุญเรืองเชียงราย
157พระครูสมุห์อัครเดชโชติญาโณ0165/2559ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000089 417 4379วัดสันติสุขวนารามขอนแก่น
158พระปลัดสุรศักดิ์โชติวโร0166/2559ถนนสังขกฤษณ์บูรณะ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110089 846 7994วัดร่องมันเทศบุรีรัมย์
159พระพรสันต์จิตฺตโสภโณ0167/2559ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110098 227 6196วัดนิคมเขตบุรีรัมย์
160พระครูอมรธรรมานุสิฐวรธมฺโม0168/2559ถนนด้านซ้าย-นครไทย ตำบลด้านซ้าย อำเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย 42120089 426 4233 วัดเนรมิตวิปัสสนาเลย