Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 161 ถึง 180 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
161พระนิสันฐานิสฺสโร0169/2559ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120089 719 6298วัดหนองเหล็กศรีสะเกษ
162พระมหาสุริยาสุริยเมโธ0170/2559ถนนรพช. ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดา จังหวัดสกลนคร 47190087 023 6255วัดโนนวิเวกสกลนคร
163พระครูปลัดกรุงศรีจารุภาณี0171/2559ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000088 191 5861วัดมหาวนารามอุบลราชธานี
164พระกฤษฎาพุทฺธญาโณ0172/2559ถนนเทศบาล 6 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190081 976 2528วัดผาสุการามอุบลราชธานี
165พระครูสมุห์พรหมพิริยะปภสฺสโร0173/2559ถนนอุบล-เขีองใน ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140090 374 66643วัดป่าหนองสุ่มอุบลราชธานี
166พระภัภชรพงศ์ปภสฺสโร0174/2559ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000093 362 0851วัดมณีวนารามอุบลราชธานี
167พระธรรมทัตชินทตฺโต0175/2559ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000086 253 3126วัดอินทรวนารามบุรีรัมย์
168พระครูเกษมธรรมานุรักษ์พระปัญญา กลฺยาณธมฺโน0176/2559ตำบลดอนสาย อำเภอภู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130063 757 0229วัดอัมพวันอุดรธานี
169พระมหาณัชภพ(2)กิตฺติภทฺโท0176/2559ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 099 412 0697วัดร้องสร้านเชียงใหม่
170พระครูปลัดจิรายุสอินทปญโญ0177/2559ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140090 042 2546วัดป่าหนองสุ่มอุบลราชธานี
171พระใบฎีการัตนะรตนโชโต0178/2559ถนนพิบูลสวัสดิ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140086 726 3079วัดชัยมงคลบุรีรัมย์
172พระครูปรีชากิจจาทรปญฺญาธโร0179/2559ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410082 125 8174วัดหนองไม้ไผ่นครศรีธรรมราช
173พระอธิการธีรยุทธฐิตญาโณ0180/2559ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210085 462 7632วัดราษฎร์บูรณะบึงกาฬ
174พระวิชาญวุฑฺฒิโก0181/2559ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190096 304 8740วัดแสนสุขอุบลราชธานี
175พระศตวรรษอาสโภ0182/2559ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140085 224 8746วัดโคกสะอาดสุรินทร์
176พระครูปลัดสุวรรณคุตฺตจิตฺโต0183/2559ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140085 285 5193วัดป่าหนองสุ่มอุบลราชธานี
177พระวิศวกชานธฺมโม0184/2559ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140-วัดโคกสะอาดสุรินทร์
178พระอธิการอธิพงษ์ญาณิสสโร0185/2559ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140088 349 7855 วัดพินทองบุรีรัมย์
179พระมหาสุเมธสุเมโธ0186/2559ถนนรพธ. ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220091 857 2653วัดศรีสุรินป่ายางร้อยเอ็ด
180พระครูปริยัติกัลยาณกิจกลฺยาโณ0187/2559ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220085 774 3776วัดปทุมวนารามร้อยเอ็ด