Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคกลาง)

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้เข้าชม : 1514

กลับหน้าแรก