Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ คลังข้อมูลรูปภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานยุทธศาสตร์ดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานยุทธศาสตร์ดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ การประชุมดังกล่าวดำเนินการตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ จึงดำเนินการประชุมจัดทำและทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าชม : 137

กลับหน้าแรก